آفتکش های بیولوژیک
نام فارسی نام لاتین نوع
نیم آزال NeemAzal حشره کش
بی تی و آبامکتین BT+Abamectin حشره کش