لیست فرمون ها
نام فارسی نام لاتین نوع مصرف
فرمون کرم سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella Monitoring
فرمون مگس زیتون Bactrocera oleae Monitoring
فرمون مگس میوه شرقی Bactrocera dorsalis Monitoring
فرمون مگس میوه مدیترانه Ceratitis capitata Monitoring
فرمون مگس گیلاس Rhagoletis cerasi Monitoring
فرمون مگس جالیز و خربزه Dacus cucurbitae Monitoring
فرمون مگس جالیز Dacus persicus Monitoring
فرمون کرم آلو Grapholita funebrana Monitoring
فرمون کرم سیب Cydia pomonella Monitoring
فرمون کرم به Euzophera bigella Monitoring
فرمون خوشه خوار انگور Lobesia botrana Monitoring
فرمون کرم گلوگاه انار Apomyelois Ceratoniae Monitoring
فرمون کرم خراط یا پروانه فری Zeuzera pyrina Monitoring
فرمون کرم خراط یا پروانه فری Zeuzera Pyrina Mating Disruption
فرمون بید زیتون Prays oleae Monitoring
فرمون پروانه زنبور مانند Synanthedon myopaeformis Monitoring
فرمون کرم طوقه بر Agrotis segetum Monitoring
فرمون مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Monitoring
فرمون چوب خوار پسته Kermania pistaciella Monitoring
فرمون ساقه خوار سزامیا Sesamia nonagrioides Monitoring
فرمون ساقه خوار ذرت Sesamia cretica Monitoring
فرمون کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis Monitoring
فرمون کرم خاردار پنبه Earias insulana Monitoring
فرمون کرم برگ خوارپنبه Spodoptera littoralis Monitoring
فرمون کرم قوزه پنبه Helicoverpa(heliothis)armigera Monitoring
فرمون کرم سرخ پنبه Pectinophora gussypiella Monitoring
فرمون کرم سرخ ثانویه پنبه Pectinophora malvae Monitoring
فرمون بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Monitoring
فرمون برگ خوار چغندر قند Spodoptera exigua Monitoring
فرمون بید کلم Plutella xylostella Monitoring
سوسک کرگدنی خرما Oryctes rhinoceros Monitoring
سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus Monitoring
فرمون پوستخوار کاج Orthotomicus erosus Monitoring
فرمون شبپره هندی Plodia interpunctella Monitoring
فرمون شپشه آرد Tribolium sp. Monitoring
فرمون بید آرد Ephestia
sp.
Monitoring